JQUERY教程

当前位置: HTML5技术网 > JQUERY教程 > 一款基于jQuery底部带缩略图的焦点图

一款基于jQuery底部带缩略图的焦点图

之前我们已经分享过不少实用的jQuery焦点图插件了,今天我们要介绍的这款jQuery焦点图插件是带有缩略图的,我们只需点击缩略图即可切换至相应的图片,图片切换的时候出现淡入淡出的动画效果。

在线预览   源码下载

实现的代码。

html代码:

 1. <div class="picbox">
 2.         <div id="featured">
 3.             <div class="image" id="image_pic-01">
 4.                 <img src="images/001.jpg">
 5.                 <div class="word">
 6.                     <h3>
 7.                         标题一</h3>
 8.                     <p>
 9.                         内容介绍</p>
 10.                 </div>
 11.             </div>
 12.             <div class="image" id="image_pic-02">
 13.                 <img class="full" src="images/002.jpg">
 14.                 <div class="word">
 15.                     <h3>
 16.                         标题二</h3>
 17.                     <p>
 18.                         内容介绍</p>
 19.                 </div>
 20.             </div>
 21.             <div class="image" id="image_pic-03">
 22.                 <img class="full" src="images/003.jpg">
 23.                 <div class="word">
 24.                     <h3>
 25.                         标题三</h3>
 26.                     <p>
 27.                         内容介绍</p>
 28.                 </div>
 29.             </div>
 30.             <div class="image" id="image_pic-04">
 31.                 <img class="full" src="images/004.jpg">
 32.                 <div class="word">
 33.                     <h3>
 34.                         标题四</h3>
 35.                     <p>
 36.                         内容介绍</p>
 37.                 </div>
 38.             </div>
 39.             <div class="image" id="image_pic-05">
 40.                 <img class="full" src="images/005.jpg">
 41.                 <div class="word">
 42.                     <h3>
 43.                         标题五</h3>
 44.                     <p>
 45.                         内容介绍</p>
 46.                 </div>
 47.             </div>
 48.             <div class="image" id="image_pic-06">
 49.                 <img class="full" src="images/006.jpg">
 50.                 <div class="word">
 51.                     <h3>
 52.                         标题六</h3>
 53.                     <p>
 54.                         内容介绍</p>
 55.                 </div>
 56.             </div>
 57.             <div class="image" id="image_pic-07">
 58.                 <img class="full" src="images/007.jpg">
 59.                 <div class="word">
 60.                     <h3>
 61.                         标题七</h3>
 62.                     <p>
 63.                         内容介绍</p>
 64.                 </div>
 65.             </div>
 66.         </div>
 67.         <div id="thumbs">
 68.             <ul>
 69.                 <li class="first btnPrev">
 70.                     <img id="play_prev" src="images/btn_prev.gif"></li>
 71.                 <li class="slideshowItem"><a id="thumb_pic-01" href="javascript:" class="current">
 72.                     <img src="images/001_1.jpg"></a></li>
 73.                 <li class="slideshowItem"><a id="thumb_pic-02" href="javascript:">
 74.                     <img src="images/002_1.jpg" width="78" height="37"></a></li>
 75.                 <li class="slideshowItem"><a id="thumb_pic-03" href="javascript:">
 76.                     <img src="images/003_1.jpg" width="78" height="37"></a></li>
 77.                 <li class="slideshowItem"><a id="thumb_pic-04" href="javascript:">
 78.                     <img src="images/004_1.jpg" width="78" height="37"></a></li>
 79.                 <li class="slideshowItem"><a id="thumb_pic-05" href="javascript:">
 80.                     <img src="images/005_1.jpg" width="78" height="37"></a></li>
 81.                 <li class="slideshowItem"><a id="thumb_pic-06" href="javascript:">
 82.                     <img src="images/006_1.jpg" width="78" height="37"></a></li>
 83.                 <li class="slideshowItem"><a id="thumb_pic-07" href="javascript:">
 84.                     <img src="images/007_1.jpg" width="78" height="37"></a></li>
 85.                 <li class="last btnNext">
 86.                     <img id="play_next" src="images/btn_next.gif"></li>
 87.             </ul>
 88.             <div class="clear">
 89.             </div>
 90.         </div>
 91.     </div>
复制代码via:http://www.w2bc.com/Article/15948

【一款基于jQuery底部带缩略图的焦点图】相关文章

1. 一款基于jQuery底部带缩略图的焦点图

2. jQuery底部带缩略图的焦点图插件

3. jQuery带缩略图的宽屏焦点图插件

4. 右侧带缩略图导航的jQuery焦点图

5. jQuery上下切换焦点图 带缩略图悬浮

6. 超酷响应式带缩略图的jQuery轮播图插件

7. 一款基于jQuery的图片左右滑动焦点图

8. 一款基于jQuery的图片分组切换焦点图插件

9. 一款基于jQuery的支持鼠标拖拽滑动焦点图

10. 一款基于jquery和css3的响应式二级导航菜单

本文来源:https://www.51html5.com/a1446.html

点击展开全部

﹝一款基于jQuery底部带缩略图的焦点图﹞相关内容

「一款基于jQuery底部带缩略图的焦点图」相关专题

其它栏目

也许您还喜欢